Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Betalingen

Betalingen vinden binnen de gestelde termijn plaats op NL20 RABO 0336.2315.71 tnv. H. van het Hul te Zwolle onder vermelding van het factuurnummer. 

Vrijwaring

Deelname aan de cursussen en workshops is op eigen risico, het Stadsatelier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan materialen of persoonlijk letsel opgedaan voorafgaand, tijdens of na deze bijeenkomsten. 

Publicatie van foto's en overige digitaal beeldmateriaal

Het Stadsatelier maakt gedurende de workshops en lessen foto's, filmpjes, etc. Deze worden gebruikt ter promotie en als referentie voor nieuwe opdrachtgevers, voornamelijk digitaal en online via de website of social media. Het maken van beeldmateriaal wordt altijd aan de start mondeling aangekondigd, indien een deelnemer bezwaar maakt zal deze persoon niet in beeld gebracht worden. 

Cursus en consultancy voorwaarden

Offertes

Het aanbod in de offerte is geldig voor de termijn die genoemd is in de offerte. Deze termijn bedraagt standaard 21 dagen tenzij anders genoemd in de offerte. Na het verstrijken van de offertetermijn zonder getekende geretourneerde bevestiging vervalt het aanbod en een eventuele optie op een dag of dagdeel. 

Indien de offerte uit meerder pagina's bestaat worden de bijlages voorzien van een paraaf van de opdrachtgever. Niet volledig getekende offertes worden niet in behandeling genomen.


Betalingsvoorwaarden

Na het verstrekken van de opdracht en uiterlijk 2 weken voor de datum van de overeengekomen opdracht wordt 25% van het factuurbedrag exclusief de reis- en verblijfskosten en inclusief BTW voldaan om de inkoop en voorbereidende werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Het resterende factuurbedrag wordt binnen een week na afronding van de opdracht verzonden. De betalingstermijn van het resterende factuurbedrag is 30 dagen. 

Als je de betalingstermijn wordt overschreden worden in de 2e herinnering bijkomende kosten voor de wettelijke rente van 2% in rekening gebracht. Wanneer de betaling na 2 herinneringen nog niet is voldaan zal deze ter incasso worden overgedragen.


Reis- en verblijfskosten

Het Stadsatelier neemt reis- en verblijfskosten op in de offerte, de reiskosten zijn € 0,36 per kilometer met een maximale reisduur van 1,5 uur enkele reis. Indien de reis plaatsvindt met het openbaar vervoer worden de werkelijke reiskosten van de vervoerder opgenomen in de offerte. 

Indien redelijkerwijs omwille van de afstand tot of de startijd van de opdracht nodig is op locatie te overnachten worden de kosten van het verblijf opgenomen in de offerte. 

Uitvoering van de opdracht

De opdracht wordt in overleg samengesteld en beschreven en na schriftelijk akkoord van en in overleg met de opdrachtgever gepland. Het Stadsatelier spant zich er voor in de opdracht binnen de overeengekomen termijn en als goed opdrachtnemer uit te voeren. 

Als er na akkoord op de opdracht wijzigingen of aanvullingen op de opdracht zijn dan wordt dit als meerwerk gezien en worden er nieuwe aanvullende afspraken gemaakt over de invulling, uitvoering en kosten. 

De opdrachtgever zorgt er voor dat de in de offerte overeengekomen werkzaamheden en voorwaarden aan haar zijde tijdig en volgens afspraak worden uitgevoerd en opgeleverd zodat het Stadsatelier de opdracht goed en tijdig kan uitvoeren. Indien de opdrachtgever ondanks 2 schriftelijke herinneringen in gebreke blijft vervalt de opdracht. Zij wordt hier schriftelijk van op de hoogte gesteld en er worden een vergoeding voor de gemaakte kosten en annuleringskosten in rekening gebracht volgens onderstaande paragraaf. 

 

Annulering
Het Stadsatelier en de opdrachtgever hebben het recht de opdracht na overleg schriftelijk te annuleren. Vanwege reeds gemaakte kosten van de voorbereiding heeft het Stadsatelier het recht een schadevergoeding en / of annuleringskosten te eisen.

Als schadevergoeding indien de voorbereidingen en inkopen al gestart zijn dan zijn de gemaakte kosten voor de voorbereidingsuren en ingekochte materialen. 

Als annuleringskosten:

  • meer dan 2 maanden voor de start van de opdracht kostenloos
  • 1 tot 2 maanden voor de start van de opdracht 25% van de opdrachtsom
  • 0 tot 1 maand voor de start van de opdracht 50% van de opdrachtsom
  • Binnen 24 uur voor de start van de opdracht 100% van de opdrachtsom en eventuele reis- en verblijfskosten

 

Product van de opdracht en gebruiksrecht

Het Stadsatelier heeft het recht weergaven van het eindproduct van de opdracht te gebruiken ter promotie en als voorbeeld voor nieuwe opdrachtgevers. Dit kan, zonder uitputtend te zijn, via de website van het Stadsatelier zijn, via social media of in een presentatie. Deze weergeven zijn altijd met respect voor de opdracht en de opdrachtgever en binnen de kaders van de algemene verordening gegevensbescherming. 

Het staat de opdrachtgever vrij het eindproduct van de opdracht te gebruiken voor het overeengekomen doel. Het is niet toegestaan het eindproduct te dupliceren of uit te brengen voor commercieel gebruik tenzij anders overeengekomen.

Het is niet toegestaan het eindproduct te bewerken of (digitaal) te vervormen, dit maakt inbreuk op het beeldrecht van het Stadsatelier en de artistieke integriteit. 

Naailessen

Annulering 

Indien een cursist om agendatechnische redenen een cursusavond niet kan bezoeken vervalt deze les. Er is altijd de mogelijkheid tot onderling ruilen met cursisten uit andere groepen, het Stadsatelier zal hierin faciliteren. 

Opzegging

Een cursist kan op ieder gewenst moment stoppen met deelnemen aan de lessen. Er is geen opzegtermijn. Om nieuwe cursisten aansluitend te laten instromen is een mondelinge kennisgeving 3 weken voor de einddatum wenselijk, doch niet verplicht.
Als het lopende cursusblok van 4 lessen nog niet is verstreken worden de resterende lessen niet gerestitueerd. 

 

Betalingsvoorwaarden

Je voldoet je betaling een week voor aanvang van het blok en uiterlijk twee weken na de factuurdatum.
Als je de betalingstermijn overschrijdt worden in de 2e herinnering bijkomende kosten voor de wettelijke rente van 2% in rekening gebracht. Wanneer je betaling na 2 herinneringen nog niet is voldaan zal deze ter incasso worden overgedragen en wordt je de toegang tot de lessen ontzegt.