Persoonlijke aandacht * Live online les * Kleine groepjes * 100% corona-proof

Home » Algemene voorwaarden

Maatregelen aangaande COVID 19

 • Lessen en cursussen vinden plaats op locatie voor zover de locatie en actuele coronamaatregelen dat toelaten. 
 • De lessen worden bij aangescherpte maatregelen of indien de cursist hier prijs op stelt online gegeven via Teams op de regulieren tijden. 
 • Van cursisten die aan huis deelnemen aan de lessen wordt een vaccinatiebewijs gevraagd, cursisten die hier niet aan kunnen of willen voldoen zijn welkom om online deel te nemen via Teams.
 • Bij klachten worden de geldende richtlijnen van thuisblijven en testen gevolgd, de cursist kan in die tijd de les online volgen via Teams. 

Algemene bepalingen

Promotie

Het Stadsatelier heeft het recht weergaven van het eindproduct van de opdracht te gebruiken ter promotie en als voorbeeld voor nieuwe opdrachtgevers. Dit kan, zonder uitputtend te zijn, via de website van het Stadsatelier zijn, via social media of in een presentatie. Deze weergeven zijn altijd met respect voor de opdracht en de opdrachtgever en binnen de kaders van de algemene verordening gegevensbescherming. 

Reis- en verblijfskosten

Het Stadsatelier neemt reis- en verblijfskosten op in de offerte, de reiskosten zijn € 0,36 per kilometer met een maximale reisduur van 1,5 uur enkele reis. Indien de reis plaatsvindt met het openbaar vervoer worden de werkelijke reiskosten van de vervoerder opgenomen in de offerte. Indien redelijkerwijs omwille van de afstand tot of de startijd van de opdracht nodig is op locatie te overnachten worden de kosten van het verblijf opgenomen in de offerte.

Vrijwaring

Deelname aan de cursussen en workshops is op eigen risico, het Stadsatelier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan materialen of persoonlijk letsel opgedaan voorafgaand, tijdens of na deze bijeenkomsten. 

Publicatie van foto's en overige digitaal beeldmateriaal

Het Stadsatelier maakt gedurende de workshops en lessen foto's, filmpjes, etc. Deze worden gebruikt ter promotie en als referentie voor nieuwe opdrachtgevers, voornamelijk digitaal en online via de website of social media. Het maken van beeldmateriaal wordt altijd aan de start mondeling aangekondigd, indien een deelnemer bezwaar maakt zal deze persoon niet in beeld gebracht worden. 

Betalingen

Betalingen vinden binnen de in de algemene voorwaarden gestelde termijn plaats op NL20 RABO 0336.2315.71 tnv. H. van het Hul te Zwolle onder vermelding van het factuurnummer. 

Algemene voorwaarden particuliere cursussen en lessen

Naailessen

Bij inschrijving is de cursist verzekerd van een vaste plek op een vooraf afgesproken lesmoment. 

 • De lessen zijn van 20:00 tot 22:00 uur.
 • De kosten van de naailessen zijn € 57,50 voor een blok van 4 lessen van elk 2 uur en worden via een Tikkie met de geplande lesdata elke 4 weken gefactureerd. 
 • De blokken worden aansluitend en tot opzegging door gepland. Er is geen opzegtermijn, de cursist kan op ieder gewenst moment stoppen met het het volgen van lessen. Reeds geplande lessen van een lopend blok worden niet gerestitueerd. 
 • Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties regio Noord en op feestdagen.
 • Afgemelde lessen om agenda-technische redenen zijn voor rekening van de cursist en vervallen.

Algemene voorwaarden zakelijke consultancy en werk in opdracht

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en het Stadsatelier gesloten overeenkomsten.
1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
1.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd.
Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat het Stadsatelier een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de Stadsatelier eerst nadat deze schriftelijk door het Stadsatelier zijn bevestigd.
1.4 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij het Stadsatelier, onder
vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

 

2 De uitvoering van de overeenkomst
2.1 Het Stadsatelier zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal het Stadsatelier de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door het Stadsatelier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. 
2.3 Een door het Stadsatelier opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient het Stadsatelier in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.
2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van het Stadsatelier.
2.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien het Stadsatelier, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van het Stadsatelier zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
2.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan het Stadsatelier te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 

3 Inschakelen van derden
3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan het Stadsatelier, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
3.2 Indien het Stadsatelier, op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan het Stadsatelier namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
3.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht het Stadsatelier volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens
de opdrachtgever.


4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
4.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan het Stadsatelier. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend het Stadsatelier daartoe bevoegd.
4.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
4.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is het Stadsatelier te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van het Stadsatelier openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door het Stadsatelier tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties,
prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van het Stadsatelier, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch het Stadsatelier jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de
gebruikte materialen en gegevens. 


5 Gebruik en licentie
5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met het Stadsatelier, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het
ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan het Stadsatelier bekend te zijn gemaakt.
5.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van het Stadsatelier niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk,
onverminderd het recht van de ontwerper een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
5.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
5.4 Het Stadsatelier heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen
publiciteit of promotie.


6 Honorarium en bijkomende kosten
6.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die het Stadsatelier voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
6.2 Indien het Stadsatelier door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door het Stadsatelier gehanteerde honorariumtarieven.
6.3 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft het Stadsatelier na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door het Stadsatelier te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave
en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

 

7 Betaling
7.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door het Stadsatelier nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.
7.2 het Stadsatelier heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. 7.3 De opdrachtgever verricht de aan het Stadsatelier verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan het Stadsatelier heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

 

8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

 • meer dan 2 maanden voor de start van de opdracht kostenloos
 • 1 tot 2 maanden voor de start van de opdracht 25% van de opdrachtsom
 • 0 tot 1 maand voor de start van de opdracht 50% van de opdrachtsom reeds gemaakte reis- en verblijfskosten
 • Binnen 24 uur voor de start van de opdracht 100% van de opdrachtsom en reeds gemaakte reis- en verblijfskosten

8.2 Indien de overeenkomst door het Stadsatelier wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van het Stadsatelier redelijkerwijs niet meer gevergd
kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
8.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door het Stadsatelier op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
8.4 Zowel het Stadsatelier als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft de ontwerper het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
8.5 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door het Stadsatelier zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat het Stadsatelier ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die het Stadsatelier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden
op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
8.6 Wanneer de werkzaamheden van het Stadsatelier bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

 

9 Garanties en vrijwaringen
9.1 Het Stadsatelier garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/ haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
9.2 De opdrachtgever vrijwaart het Stadsatelier of door het Stadsatelier bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden
voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
9.3 De opdrachtgever vrijwaart het Stadsatelier voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

10 Aansprakelijkheid
10.1 Het Stadsatelier is niet aansprakelijk voor:
a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn
geweest.
10.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van het Stadsatelier aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Aansprakelijkheid van het Stadsatelier voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van het Stadsatelier of de bedrijfsleiding van het Stadsatelier -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de 5/5 Algemene Voorwaarden BNO januari 2005 aansprakelijkheid van het Stadsatelier voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van
de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door het Stadsatelier gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan het Stadsatelier uitkeert.
10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
10.5 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan het Stadsatelier niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.


11 Overige bepalingen
11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met het Stadsatelier gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
11.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
11.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
11.4 Op de overeenkomst tussen het Stadsatelier en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen het Stadsatelier en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar het Stadsatelier is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van het Stadsatelier.

Gebaseerd op de algemene voorwaarden BNO September 2019 Gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 20/2005

Definities

Opdrachtgever De juridische rechtspersoon met wie het Stadsatelier een overeenkomst aangaat.

Offerte Ieder aanbod van het Stadsatelier aan een opdrachtgever, naar aanleiding van een verzoek tot het uitbrengen van een voorstel voor een opdracht.

Opdracht Elke dienst of ieder product dat door het Stadsatelier aan de opdrachtgever geleverd wordt. 

Annulering Elke beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

Schriftelijk Iedere vorm van geschreven afstemming tussen het Stadsatelier en de opdrachtgever met betrekking tot de opdracht, fysiek, via social media, digitale communicatie via mail of anderszins.

Gebruik Het verveelvoudigen en/of openbaar maken volgens de Auteurswet.

Overeenkomst De afspraak of afspraken tussen het Stadsatelier en de opdrachtgever met een beschrijving van de dienst, de vergoeding, de voorwaarden en aanvullende afspraken. 

Vergoeding Het voor de opdracht overeengekomen honorarium in de vorm van een vast bedrag, uurtarief of consultancy-fee.

Naailessen